ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

زائران راهپیمایی عظیم اربعین امسال هم با پای پیاده رفتند و به مراد دل خود رسیدند؛ راهپیمایی و اجتماعی که هیچ تصویر و کلامی یارای توصیف آن را ندارد.