ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

جوان عراقی در حضور رهبرانقلاب، در بیت رهبری ...

جوان عراقی در حضور رهبرانقلاب، در بیت رهبری: به شما می‌گوییم
اگر کشته شویم
سپس زنده شویم
سپس سوزانده شویم
تو را ترک نمی‌کنیم ای امام