ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

سخنان دانشجویی که از رهبرانقلاب خواست برای جاماندگان اربعین صحبت کنند