ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

دکتر شاه آبادی در افتتاحیه رادیو نوروز درباره فرهنگ همدلی مردم و مسئولین در مقابله به کرونا گفت

صحبت های معاون صدای رسانه ملی را بشنوید و ببینید

مرتبط با این