0:00
ادامه بخش شبانگاهی

از ساعت 00 الی 02 بامداد

2:00
بخش سحرگاهی

از ساعت 02 الی 06 صبح

6:00
بخش صبحگاهی

از ساعت 06 صبح الی 10 صبح

10:00
بخش نیمروزی

از ساعت 10 صبح الی 14 بعدازظهر

14:00
بخش عصرگاهی

از ساعت 14 بعدازظهر الی 18 عصر

18:00
بخش شامگاهی

از ساعت 18 عصر الی 22 شب

22:00
بخش شبانگاهی

از ساعت 22 شب الی 00