ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

سخنرانی دکتر شاه آبادی معاون صدا در مراسم افتتاح رادیو اربعین -بخش دوم

مرتبط با این