ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

مراسم راهپیمایی دانشجویان از دانشگاه تهران به سمت بیت رهبری برگزار شد.

راهپیمایی دانشجویان از دانشگاه تهران به سمت بیت رهبری با حضور پر شور دانشجویان برگزار شد.

این مراسم در قالب راهپیمایی جا ماندگان اربعین حسینی برگزار شد.

مرتبط با این