ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

زائران ایرانی با سرودن شعری از موکب‌داران عراقی استقبال کردند.

مرتبط با این