ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

فراخوان تولیدات مردمی پویش "هر خانه یک حسینیه"
به دعوت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با محوریت "رادیو اربعین" و همکاری" کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین کشور"

مرتبط با این