ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

میان آن همه نیزه

میان آن همه نیزه
که رو به پایین است
صدای زینب کبری؛ میرود بالا
حسین وای
با قلبی مضطر؛ مثِ گل پرپر
کنار قبرت، رسیده خواهر

مرتبط با این