ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

جامانده های قافله ی اربعین تو

جامانده های قافله ی اربعین تو
آقا دوای درد دل خود کجا کنم
جا تنگ بوده است؛ یا ما اضافه ایم؟
مردم به چشم طعنه نگاهی به ما کنند
باشد حسین… کرب و بلا مال خوبها
تنها بگو عقده ی دل با چه وا کنم؟

مرتبط با این