ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

اربعین قسمت خوبان شد و من جا موندم

اربعین قسمت خوبان شد و من جا موندم
رفیقام یکی یکی رفتن و من تنها موندم
من که کم نذاشتم این محرمی برا غمت
یه ماهه آواره ام تو ماتم محرمت

مرتبط با این