ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

رفیقامو بردی کربلا

رفیقامو بردی کربلا
پس من چی؟
قاطی زائرا پا برهنه ها؛ پس من چی؟!
تو دلیلشو بگو امام رضا؛ پس من چی؟

مرتبط با این