ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

وعده ما اربعین مقصد ما كربلا

ای تو جان جان من
دین من ایمان من

ای تو والا ای تو اعلا ای تو دریای كرم
دل پریشون زیر بارون یاد ایوون حرم

حرم تو صبح سپیدم حرم تو آب حیاتم
حرم تو نور امیدم حرم تو باب نجاتم

مرحبا یا كربلا عرش اعلا كربلا
وعده ما اربعین مقصد ما كربلا

تربت تو طینتم
ای تو خیر نیتم

ای توبا ای تو طاها ای تو تنها تكیه گاه
صاحب دم اسم اعظم بر دو عالم تو پناه

حرم تو دارو ندارم حرم تو بود و نبودم
حرم تو صبر و قرارم حرم تو سر سجودم

دین و دنیا كربلا ذكر لبها كربلا
وعده ما اربعین مقصد ما كربلا

مرتبط با این